دستگاه درمالوکس چیست

دستگاه درمالوکس پدیده ایی نوین در صنعت زیبایی

اﮔﺮ داروﯾﯽ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺟﻮان ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ و ﺿﺪﭘﯿﺮی ﻗﻮی، از ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪه ﻟﮏ، از ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪه ﺟﻮش ﻫﺎی ﻓﻌﺎل، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﯾﺰش ﻣﻮ، ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺳﺮﯾﻊ زﺧﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ، ﻗﻄﻌﺎ ﯾﮏ داروی ﭘﺮﻓﺮوش ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﻣﯽ ﺷﺪ. ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﻫﺮ روز از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﭘﺰﺷﮑﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن آن را داروی ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎ، ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ. ﻧﮑﺘﻪ ی ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن دارو وﺟﻮد دارد. اﻣﺎ اﯾﻦ دارو ﻗﺮص ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻮر ﻗﺮﻣﺰ و ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ. ﻧﻮر درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﻮر ﻗﺮﻣﺰ و ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ در ﻧﯿﻢ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ اﺳﺖ. داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدی را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻧﻮر ﻗﺮﻣﺰ و ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺮدآوری ﮐﺮده اﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺣﺘﯽ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی در ﻣﻮرد آن ﻧﺸﻨﯿﺪه اﻧﺪ. ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﻧﻮر را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺎرﯾﮑﯽ می داﻧﻨﺪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻓﻘﺪان ﻧﻮر اﺳﺖ و ﻧﻮر ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ روﺷﻦ می کند و ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه می دﻫﺪ اﺷﯿﺎء را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ. اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻮر می داﻧﯿﻢ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ اﯾﺪه ﮐﻪ ﻧﻮر وارد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﻣﺎ می شود و ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی اﻧﺴﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ می گذارد، اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺷﮕﻔﺖ زدﮔﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای می خندند ﻣﻮاﺟﻪ می شود و در واﻗﻊ اﮐﺜﺮ ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻏﺎﻓﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﻮاع ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎﺻﯽ از ﻧﻮر ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎ دارد و در واﻗﻊ ﺟﺰو ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﺿﺮوری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ. ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﯿﺶ از ده ﻫﺰار ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎط اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮر ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻮر ﻗﺮﻣﺰ و ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮﯾﻦ وﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮر ﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

dermalux

DERMALUX

ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﮐﺎوﯾﺎن ﮔﺴﺘﺮ

دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺘﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ، ال ای دی ﺗﺮاﭘﯽ و ﻟﯿﺰر ﮐﻢ ﺗﻮان DERMALUX ﻣﺪل LT6 ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﮐﺎوﯾﺎن ﮔﺴﺘﺮ، ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮاوان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﺮوب ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ و ﭘﻨﻞ ال ای دی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ زاوﯾﻪ، ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮج ﻫﺎی 420NM ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺳﺒﻮم و درﻣﺎن آﮐﻨﻪ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل، ﻃﻮل ﻣﻮج 520NM ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﻟﺘﻬﺎب و ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ، ﻃﻮل ﻣﻮج 590NM ﺑﺮای آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺮﻣﺰی، ﻃﻮل ﻣﻮج 635NM ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن و ﮐﻼژن ﺳﺎزی و 810NM ﺑﺮای ﺟﻮان ﺳﺎزی و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮد دارد.

درمالوکس-dermalux

فتودینامیک تراپی یا PDT چیست؟

فتودینامیک تراپی یک روش غیر تهاجمی است که در درمان اختلالات پوستی مختلف استفاده می شود. برای سرطان پوست، تغییرات پیش سرطانی پوست و برای اهداف آرایشی و زیبایی مانند رفع جوش و رفع لک و جوانسازی پوست استفاده می شود. فتودینامیک تراپی برای اولین بار در اوایل قرن بیستم به عنوان یک درمان تجربی که شامل اکسیژن، نور و یک عامل حساس کننده نور بود، برای تخریب سلول های تومور معرفی شد.

عامل حساس کننده نور Aminolevulinic (ALA) می باشد که یک عامل موضعی است که اداره غذا و داروی ایالات متحده این عامل را در سال 1999 در ترکیب با نور برای درمان کراتوزهای اکتینیک (لک های پوستی) تایید کرد. از آن زمان، فتودینامیک درمانی علاقه زیادی را از نظر تحقیقات و کاربرد بالینی ایجاد کرده است. در اروپا، PDT برای AKs و کارسینوم سلول بازال استفاده می شود.

لیزر کم‌ توان یک روش درمانی است که با استفاده از نور لیزر با قدرت پایین، به تسریع فرآیند بهبودی و بهبود ترمیم بافت‌های آسیب دیده کمک می‌کند. این روش در بسیاری از زمینه‌های پزشکی، از جمله درمان آسیب‌های تاندونی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مکانیزم عملکرد لیزر کم‌توان در درمان تاندون‌های آسیب دیده به شکل زیر است:

  1. بهبود جریان خون: نور لیزر به بافت تاندونی تابانده می‌شود و باعث گشاد شدن رگ‌های خونی می‌شود. این افزایش جریان خون منجر به تامین مواد مغذی و اکسیژن بیشتر به منطقه آسیب دیده می‌شود که باعث تسریع فرآیند بهبودی می‌شود.
  2. کاهش التهاب: نور لیزر کم‌توان باعث کاهش التهاب در منطقه آسیب دیده می‌شود. این اثر بهبودی در نتیجه کاهش سریعتر التهاب، کاهش درد و حساسیت در منطقه تاندونی است.
  3. افزایش ترمیم بافت: نور لیزر کم‌توان اثر مستقیم بر فرآیند ترمیم بافت دارد. این نور به داخل سلول‌ها نفوذ کرده و فعالیت سلولی را افزایش می‌دهد. این فعالیت سلولی باعث تولید انرژی بیشتر در سلول‌ها و افزایش فعالیت میتوکندری می‌شود، که نتیجه آن ترمیم و بهبود سریعتر بافت تاندونی است.

به طور کلی، استفاده از لیزر کم‌توان در درمان آسیب‌های تاندونی منجر به بهبود علائم، کاهش درد و حساسیت، افزایش میزان حرکت و بازگشت سریعتر به فعالیت‌های  روزانه باشد.

LED تراپی (Light Emitting Diode Therapy) یک روش درمانی است که از نورهای LED (تشعشع دهنده نور الکترودی) برای درمان برخی از شرایط پوستی و مشکلات سلامتی استفاده می‌کند.

مزیت اصلی LED تراپی این است که قدرت، طول موج و رنگ نور را قابل کنترل می‌کند، به طوری که می‌توان مؤثرترین نور را برای درمان هر شرایط پوستی انتخاب کرد. معمولاً در LED تراپی از رنگ‌های قرمز، آبی و سبز و زرد و IR استفاده می‌شود.(نور درمانی چیست)

  • نور قرمز: این نور با طول موج حدود ۶۳۰ تا ۶۶۰ نانومتر، که به عنوان نور قرمز شناخته می‌شود، برای تحریک تولید کلاژن و الاستین، بهبود جریان خون، کاهش التهاب و تسکین پوست مفید است.
  • نور آبی: این نور با طول موج حدود ۴۷۰ تا ۴۵۰ نانومتر، که به عنوان نور آبی شناخته می‌شود، معمولاً برای کشتن باکتری‌های موجب آکنه، کاهش سطح چربی پوست و بهبود آکنه استفاده می‌شود.
  • نور سبز: این نور با طول موج حدود ۵۳۰ تا ۵۵۰ نانومتر، که به عنوان نور سبز شناخته می شود.
  • نور IR: بیشترین عمق نفوذ را در بدن دارد و موجب کلاژن سازی و جوان سازی می گردد.

این درمان صورت مستقیم بر روی پوست اعمال می‌شوند. این نورها وارد پوست می‌شوند و با سلول‌های پوست در تعامل قرار می‌گیرند. این تعامل نور با سلول‌ها، فرآیندهای زیستی و فیزیولوژیکی در پوست را تحریک می‌کند.

لیزر کم‌ توان یک روش درمانی است که با استفاده از نور لیزر با قدرت پایین، به تسریع فرآیند بهبودی و بهبود ترمیم بافت‌های آسیب دیده کمک می‌کند. این روش در بسیاری از زمینه‌های پزشکی، از جمله درمان آسیب‌های تاندونی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مکانیزم عملکرد لیزر کم‌توان در درمان تاندون‌های آسیب دیده به شکل زیر است:

  1. بهبود جریان خون: نور لیزر به بافت تاندونی تابانده می‌شود و باعث گشاد شدن رگ‌های خونی می‌شود. این افزایش جریان خون منجر به تامین مواد مغذی و اکسیژن بیشتر به منطقه آسیب دیده می‌شود که باعث تسریع فرآیند بهبودی می‌شود.
  2. کاهش التهاب: نور لیزر کم‌توان باعث کاهش التهاب در منطقه آسیب دیده می‌شود. این اثر بهبودی در نتیجه کاهش سریعتر التهاب، کاهش درد و حساسیت در منطقه تاندونی است.
  3. افزایش ترمیم بافت: نور لیزر کم‌توان اثر مستقیم بر فرآیند ترمیم بافت دارد. این نور به داخل سلول‌ها نفوذ کرده و فعالیت سلولی را افزایش می‌دهد. این فعالیت سلولی باعث تولید انرژی بیشتر در سلول‌ها و افزایش فعالیت میتوکندری می‌شود، که نتیجه آن ترمیم و بهبود سریعتر بافت تاندونی است.

به طور کلی، استفاده از دستگاه درمالوکس در درمان آسیب‌های تاندونی منجر به بهبود علائم، کاهش درد و حساسیت، افزایش میزان حرکت و بازگشت سریعتر به فعالیت‌های روزانه باشد.

شما مشتریان عزیز می توانید برای خرید دستگاه درمالوکس با کارشناسان ما تماس بگیرید و سفارش خود را ثبت کنید.

کاتالوگ

برای دانلود کاتالوگ این محصول میتوانید بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

ویدیو آموزشی